Procesbegeleiding ontwerpend onderzoek Bosbeek

Bosbeek 1_situering_website
Bosbeek 2_beekvallei met pilootprojecten_website
Bosbeek 3_workshop_website
Bosbeek 4_workshop_website
Bosbeek 6_Eilandje doelstellingen_website
Bosbeek 8_Eilandje raamwerkkaart_website
Bosbeek 9_Eilandje impressie_website
Bosbeek 10_Eilandje impressie_website
previous arrow
next arrow

Opdrachtgever: Departement Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos

Periode: januari 2020 – juni 2021

In samenwerking met: Delva Landscape Architects

De Bosbeek ligt in het noordoosten van de provincie Limburg. Ze ontspringt op het Kempisch Plateau in As en mondt uit in de Maas in Maaseik. De Bosbeekvallei vervult verschillende waardevolle functies: ze verbindt enkele grote natuurgehelen van het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK) met elkaar, ze creëert waterbergingscapaciteit, en vormt de ruggengraat van een netwerk van zachte recreatieve verbindingen.

Het onderzoek focust op gerichte ingrepen die de verbindende rol van de beekvallei kunnen herstellen of versterken. Deze ingrepen worden voorgesteld aan de hand van 4 concrete pilootprojecten. Voor elk pilootproject worden de doelstellingen, de ontwikkelingsstrategie, de maatregelen en het realisatietraject uitgewerkt.

Voor dit onderzoekt werkte PLOT nauw samen met Delva Landscape Architects (DLA). DLA stond in voor het ontwerpend onderzoek, PLOT voor de procesbegeleiding.

Workshops zorgden voor een gerichte input van terreinkennis en voor een aftoetsing van het draagvlak voor de ontwerpvoorstellen bij het brede veld aan betrokken actoren. Op stuurgroepvergaderingen werden de resultaten van de workshops geëvalueerd en de inhoudelijke beslissingen genomen. Het ontwerpend onderzoek resulteerde in een actieprogramma dat nu door de verschillende actoren stapsgewijs verder wordt uitgewerkt. Het ontwerpend onderzoek vormde ook de basis voor een subsidiedossier groenblauwe dooradering van de gemeente Maaseik en voor de inhoudelijke onderbouwing van ’t Eilandje als de nieuwe poort tot het NPHK.